แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560