ข้อมูลพื้นฐาน

          

การประชาสัมพันธ์

    

การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน

              

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

    

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

      

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

    

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   

การประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต

  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

    

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน