แจ้งการโอนเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)
โอนเมื่อวันที่ 23 ส.ค.2564

โรงเรียนสามารถส่งใบเสร็จรับเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ