สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๔  ตั้งอยู่ถนนคำน้ำแซบ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อาคารสำนักงานตั้งอยู่บนพื้นที่จำนวน  ๘  ไร่ ๓ งาน  และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มีที่ตั้งห่างกัน ประมาณ ๑๕  กิโลเมตร มีพื้นที่ความรับผิดชอบ ประกอบไปด้วย ๔ อำเภอ  คือ อำเภอวารินชำราบ  อำเภอสำโรง อำเภอนาเยีย อำเภอสว่างวีระวงศ์  ครอบคลุมพื้นที่  ๑,๕๓๔ ตารางกิโลเมตร 

        ๒.๑ หน่วยงานจัดการศึกษาประกอบด้วย   

ที่

หน่วยงาน

จำนวน(แห่ง)

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๔๔(๑)

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

๑๒

สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สังกัดกรมการศาสนา

 

        ๒.๒ จำนวนสถานศึกษาในสังกัดจำแนกตามอำเภอ

ที่

รายละเอียด

จำนวนโรงเรียน

อำเภอวารินชำราบ

๕๙

อำเภอสำโรง

๕๑

อำเภอนาเยีย

๑๔

อำเภอสว่างวีระวงศ์

๒๐(๑)

รวมทั้งสิ้น

๑๔๔(๑)

 

         ๒.๓ จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา

ที่

รายละเอียด

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ระดับก่อนประถมศึกษา        

๒,๐๖๗

๑,๙๑๕

๓,๙๘๒

ระดับประถมศึกษา

๖,๐๔๗

๕,๔๔๒

๑๑,๔๘๙

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     

๑,๔๔๓

๑,๑๘๑

๒,๖๒๔

รวมทั้งสิ้น

๙,๕๕๗

๘,๕๓๘

๑๘,๐๙๕

 

        ๒.๔  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา 

ที่

รายละเอียด

จำนวน(แห่ง)

ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๑๓(๑)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( ขยายโอกาสทางการศึกษา)

๒๗

โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน

รวม

๑๔๔(๑)

 

๒.๕ จำนวนข้าราชการในสังกัดจำแนกตามประเภท 

ที่

รายละเอียด

จำนวน(คน)

๑.

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๒.

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๓.

ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน/ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา

๔.

ศึกษานิเทศก์

๑๖

๕.

บุคลากรทางการศึกษา

๔๑

๖.

ผู้อำนวยการ ร.ร./รอง ผู้อำนวยการ ร.ร.        

๑๒๘

๗.

ครู,ครูผู้ช่วย

๑,๐๘๗

๘.

ธุรการโรงเรียน

๖๑

๙.

พนักงานราชการ/พี่เลี้ยง/ครูอัตราจ้าง

๑๕๑

๑๐.

ช่างครุภัณฑ์/นักการภารโรง(โรงเรียน)

๖๗

๑๑.

ช่างครุภัณฑ์/พนักงานขับรถ(ในสำนักงาน)

๑๒.

ลูกจ้างประจำ(ตำแหน่งพนักงานธุรการ ในสำนักงาน)

๑๓.

ลูกจ้างชั่วคราว(ในสำนักงาน)งบ สพฐ.

๑๔.

ลูกจ้างชั่วคราว (ในสำนักงาน) งบ สพป.อบ.๔

รวม

๑,๕๘๑

 

๒.๖ จำนวนนักเรียนจำแนกตามสังกัด (ต่างสังกัด) 

ที่

รายละเอียด

จำนวน(คน)

๑.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

๕,๑๗๓

๒.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓,๘๐๘

๓.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑,๓๗๘

รวม

๑๐,๓๕๙

 

ที่มา : ตารางที่ ๒.๑ – ๒.๖ แหล่งข้อมูลจากหนังสือข้อมูล สถิติทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ตั้งอยู่ ถนนคำน้ำแซบ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ โดยจดจำการตั้งค่าของคุณและเข้าชมซ้ำ การคลิก "ยอมรับ" แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด. Do not sell my personal information.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: สกอ.

คุรุสภา มีชื่อทางการว่า สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา...

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ...

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลาง เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐบาลไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง

4204814
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4846
1945
15891
54679
73631
4204814

Your IP: 3.235.145.108
2024-02-23 22:50