แจ้งการโอนเงิน รายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
ภาคเรียนที่ 2/2563 (โอนเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564)