ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชุมเตรียมงานพิธีเปิด ตลาดน้ำซับ@UBN4 เวทีอวดดี อวดเก่ง อวดรู้ สู่อาชีพ
 


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิด “ตลาดน้ำซับ@UBN4 เวทีอวดดี อวดเก่ง อวดรู้ สู่อาชีพ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ซึ่งกำหนดเปิดงานในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากการเรียนรู้สู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ใน “เวที อวดดี อวดเก่ง อวดรู้” โดยมี ดร.วีระศักดิ์ คำล้าน  นางวันดี ละศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานในครั้งนี้