วันที่ 1 มีนาคม 2564 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 (ประเภทนักเรียน ขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา) ประกอบด้วย นายจรณเดช บุปผาชาติ รองผอ.สพป.อจ,
นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นพ.1,นายจเด็จ ทัศวงษา ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ สพป.มค.3, นายเจริญชัย จงนุเคราะห์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.24,
นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มค.2  เข้าประเมินนักเรียน คือ เด็กชายอัฐวุฒิ อุ่มเกษ นักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านแก้งยาง  โดยมีนายเธียนไท  คำล้าน ผอ.สพป.อบ.4  กล่าวให้การต้อนรับ มีนายขันตรี  โสภาพิศ รองผอ.สพป.อบ.4 คณะศึกษานิเทศก์  คณะผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาเยีย น.ส.ลัดดา เจริญพงษ์ ปลัดอาวุโส  ผู้นำชุมชน  เทศบาลนาเรือง  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน อสม. อพปร. นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านแก้งยาง