ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 4
    ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ขอแสดง
ความยินดีกับโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 และขอขอบคุณทุกท่านอย่างสูง
ที่ทำให้การประเมินสถานศึกษาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้