แจ้งการโอนเงิน การเบิกค่ารักษาพยาบาล จำนวน 8 ราย (โอนเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2564)
ดังเอกสารแนบนี้