ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 อนุมัติให้ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  รายละเอียดประกาศรับสมครฯ ตามลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้

https://1th.me/mg25