ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางสุพรรณิการ์  ผาลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานเปิดงาน เปิดรั้วโรงเรียน 

กิจกรรม open house ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี