ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายขันตรี โสภาพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ประธาน  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ได้ออกประเมินโรงเรียนอนุบาลสำโรง  อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ในโอกาสนี้ นางแจ่มศรี  เทศน์ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสำโรง ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ตลอดระยะเวลาการประเมินได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ครูและนักเรียน รวมทั้งตัวแทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน  ได้ให้การสนับสนุน ซึ่งทำให้การดำเนินการประเมินเป็นไปด้วยความราบรื่น ประสบผลสำเร็จเป็นที่พอใจ  คณะกรรมการได้ชื่นชมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพที่ดีต่อไป