นายชาติชาย ขันทำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนและแผนการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายทนงศักดิ์ ราชรินทร์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจง
รายละเอียดประกอบการพิจารณา ให้กับตัวแทนจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบ  โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมไทรแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี