วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ระดับก่อนประถมศึกษา)ประกอบด้วย นายวิทยา สุดดี รองผอ.สพป.อบ.3,
นายลือชัย สุรมิตร,นางอำพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อบ.5,
ดร.ศิริทัย ธโนปจัย,นางศิริพร โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อบ.3,
นายประทีป ฤทธิ์เปี่ยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.อบ.3 เข้าประเมินสถานศึกษา คือ โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)
โดยมีนายเธียนไท  คำล้าน ผอ.สพป.อบ.4 กล่าวให้การต้อนรับ มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ผู้นำชุมชน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะครู และนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี