วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประเภทนักเรียน ขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษา) ประกอบด้วย นายจรัญ หวานคำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ,นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อบ.2 ,นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อบ.1
นางขวัญตา บุญเหลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อบ.2 ,นายชาญวิทย์ สุริพันธ์วรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อบ.2 เข้าประเมินนักเรียน คือ เด็กหญิงธนัญญา จันสิมมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปิยะศักดิ์ สินทรัพย์ สิบเอกหญิงพวงรัตน์ สุธา พร้อมด้วย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะครู และนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี