วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.เธียนไท  คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 มอบนโยบายในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยมี นายชาติชาย  ขันทำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด นางทองเลียน แฉขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิภูธนินท์  ผุยพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทำงาน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4