ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดอาคารร่วมใจ(ครบรอบก่อตั้ง 52ปี)