วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง) ประกอบด้วย นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.5,นายพงศธร แก้วอร่าม,นางทัศน์วรรณ์ เหล่าหมวด,
นางประภัสสร หวังดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อบ.5, นางพิชรัตน์ บุญสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.อบ.5 เข้าประเมินสถานศึกษา คือ โรงเรียนบ้านคำขวาง โดยมี
นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ รอง ผอ.สพป.อบ.4

กล่าวให้การต้อนรับ มี ดร.ณัฐณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ (นายกเทศบาลตำบลคำขวาง)
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ผู้นำชุมชน ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะครู และนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี