วันที่ 17 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง)ประกอบด้วย นายขันตรี โสภาพิศ รองผอ.สพป.อบ.4,

นางวิภาดา แก้ววิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ,นายปิยะศักดิ์ สินทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ,
นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ,นางจิตรฐิกานต์ สบายจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อบ.4, นางสายรุ้ง เทียวประสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อบ.4,
นายทนงศักดิ์ ราชรินทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อบ.4 เข้าประเมินสถานศึกษา คือ โรงเรียนบ้านคำขวาง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำขวาง นายวุฒิศักดิ์ วงษาสุข กล่าวให้การต้อนรับ มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ผู้นำชุมชน นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะครู และนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนบ้านคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี