ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ Zoom Cluod Meetings โดยมี นางสุพรรณิการ์ ผาลา นายชาติชาย ขันทำ นายขันตรี โสภาพิศ ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมชี้แจงข้อราชการและแนวทางการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งยังได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหาร “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษา อย่างยั่งยืน” ในปีการศึกษา 2564 “เด็กไทย วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ปลอดภัยทุกคน” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
-----------------------
ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ นักประชาสัมพันธ์/รายงาน